Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 375
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 406
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 588
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 332
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 305
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 389
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 566
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây