Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 322
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 387
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 558
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 316
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 290
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 373
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 546
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây