Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 475
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 447
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 643
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 368
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 343
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 432
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 615
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây