Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 348
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 396
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 573
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 324
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 298
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 380
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 556
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây