Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 405
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 412
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 600
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 338
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 311
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 398
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 574
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây