Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 355
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 399
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 578
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 326
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 299
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 381
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 558
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây