Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 432
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 423
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 613
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 347
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 320
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 409
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 586
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây