Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 288
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 359
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 483
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 298
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 271
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 308
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 476
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây