Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 407
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 413
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 602
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 339
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 312
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 399
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 575
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây