Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 434
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 425
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 615
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 349
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 322
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 411
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 588
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây