Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 309
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 376
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 546
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 309
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 283
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 365
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 538
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây