Đây là những bài bố cục màu tốt nhất của học sinh vừa thi đỗ vào trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp. Nhà trường yêu cầu các tân sinh viên vẽ lại bài thi đầu vào của kì thi đại học năm 2015.

Tên: bo-cuc-mau-2.jpg
Xem: 431
KT: 24,0 KB
Tên: bo-cuc-mau-7.jpg
Xem: 422
KT: 33,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-1.jpg
Xem: 612
KT: 28,6 KB
Tên: bo-cuc-mau-6.jpg
Xem: 346
KT: 27,1 KB
Tên: bo-cuc-mau-3.jpg
Xem: 319
KT: 31,8 KB
Tên: bo-cuc-mau-4.jpg
Xem: 408
KT: 27,9 KB
Tên: bo-cuc-mau-5.jpg
Xem: 585
KT: 30,1 KB

Xem thêm tại đây